1399/03/18 20:03
انتصاب عليرضا ملك جاني فرمانده پايگاه بسيج و دبير شوراي فرهنگي به سمت دبير جديد اقامه نماز استانداري مركزي
طی حکمی،استاندار مرکزی، علیرضا ملک جانی فرمانده پایگاه بسیج و دبیر شورای فرهنگی را به عنوان، دبیر اقامه نماز استانداری، منصوب نمود.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved